درباره ما

5/5
5/5

شهریور فصلنامه‌ای نظری – سیاسی است که می‌کوشد نگاهی تحلیلی به مسایل ایران داشته باشد. شهریور رسانه هیچ جریان سیاسی نیست و مستقل عمل می‌کند.

بنیانگذار شهریور و حامی مالی: سعید بشیرتاش
مدیر: امیررضا امیربختیار
سردبیر: بابک مینا

ایمیل تماس: info {at} sharivar {dot} org