مکتب عربی ایرانشهر

مقدمه ایران از لحاظ قومی، در طول تاریخ بلند خود، سرزمینی متکثر بوده است. ما، در تمام منابع، با روایت‌های گوناگون از حضور اقوام مختلف در این فلات روبه‌رو هستیم که قومیتی خاص آنان را متحد کرده است. مادها، عیلامی‌ها و هخامنشیان حکومت‌هایی بودند که توانستند در فلات ایران، در عین تکثر قومی، حکومتی متحد […]