زمین سوخته: روایتی از خوزستان سوخته

«وقتی این کتاب [زمین سوخته] را می‌نوشتم، می‌دانستم که بعدها بهتر شناخته خواهد شد. منتشر که شد، کسانی به عنوان کاری کم‌ارزش از آن یاد کردند. می‌دانستم حسش نکرده‌اند. درون ماجرا بودند و گرم بودند. باید به خود می‌آمدند تا درد را بفهمند. می‌دانم که این کتاب، ده بیست سال دیگر معنای دیگری پیدا خواهد […]

سرنوشت ایران، سرنوشت ایرانی

سیاوش پورستاریان – فرخ‌فال می‌گوید که هرچند وطن آرمانی با نام «ایران» موضوع ناسیونالیسم عصر عارف بوده، اما ایران یا وطن، به عنوان یک واژه یا نشانه کلامی، «نمی‌توانست در زبان بی‌هیچ پیشینه‌ای باشد.» او سپس با اشاره به برخی نظریه‌های ادبی، مثل نظریه‌های باختین- برای یافتن رد و نشان ایرانیت به عنوان یک هویت در متن ادبی- تلاش می‌کند به سراغ یک آغاز برود.