نویسنده: الکسی دروبینین

مدیر بخش برنامه ریزی سیاست خارجی وزارت خارجه روسیه