نویسنده: دکتر احمد وخشیته

استاد دانشگاه دوستی ملل و‌ استاد مهمان دانشگاه ملی اوراسیا در روسیه