نویسنده: علی شاکری زند

رئیس هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی