نویسنده: فرزین رحیمی زنوز

فرزین رحیمی زنوز، کنشگر لیبرال و دانش‌‌آموختهٔ دکترای علوم سياسی است. موضوع پایان نامه وی "بررسی کارکرد سیستم های فدرال در جوامع چندقومی و چندمذهبی غیر لیبرال" بوده است.