دسته: شماره ۲، خوزستان

شماره ۲ . زمستان ۱۳۹۹
خوزستان
همراهان شماره: ناصر کرمی، سیاوش پورستاریان، بهنام اسکندری، مهران بهروزفغانی، اعظم بهرامی