برچسب: روشنفکری ایرانی

کمان کج و تیر کج و آسمان کج و هدف وارونه بود:‌ نگاهی به رابطۀ انقلاب اکتبر و فضای روشن‌فکری ایران

چکیده: برخلاف کسانی که خود انقلاب اکتبر را نقطۀ عطفی در پیچش‌ جریان اصلی گفتمانی ایران می‌شمرند، نویسندۀ این مقاله…