برچسب: کتاب، چاپ، مجله علی رضا رایگانیشهریور

درباره تبعید

شماره چهارم . تابستان ۱۴۰۰  همراهان این شماره:فرنگیس بیات، مهدی خلجی، شهلا شفیق، کاظم کردوانی، بیتا ملکوتی، حمید نوذری 

خوزستان

شماره ۲ . زمستان ۱۳۹۹ همراهان شماره: ناصر کرمی، سیاوش پورستاریان، بهنام اسکندری، مهران بهروزفغانی، اعظم بهرامی