آخرین شماره

مصاحبه

جدال تمدن و توحش

گفت‌وگو با علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبههٔ مقاومت ملی افغانستان

تحولات سیاسی افغانستان از گذشته تا به امروز

ارتش آمریکا در ۳۰ آگوست ۲۰۲۱ (۸ شهریور ۱۴۰۰ خورشیدی) با خارج کردن نیروهای نظامی مستقر در افغانستان، پس از حدود ۲۰ سال، به اشغال این کشور خاتمه داد. با توجه به استیلای سیاسی-امنیتی-نظامی جریان

مقاله

آیندهٔ افغانستان با طالبان

چکیده پیروزی غیرمترقبهٔ طالبان، پس از بیست سال جنگ‌ در برابر یک حکومت تحت حمایت قدرت‌های بزرگ جهانی، بار دیگر آیندهٔ افغانستان را در صدر