نویسنده: مسعود صالحی

فعال سیاسی ملی‌گرا، کارشناس توسعه پایدار