دسته: شماره ۵، افغانستان و برآمدن دوباره طالبان

شماره پنجم . زمستان ۱۴۰۰
افغانستان و برآمدن دوباره طالبان
همراهان این شماره:
علی میثم نظری، محمدعلی بهمنی قاجار، سیدعلی اقبال، تیرداد بنکدار، محمدرضا نعیمی، عبدالمنان دهزاد، سید امین بهراد، محمود جعفری، بصیر آرین، امید هیراد