دسته: شماره 7، روسیه

شماره هفتم. پاییز ۱۴۰۱
روسیه
همراهان این شماره:گلینه عطایی، فرنگیس بیات، محمدمهدی مصباح، حسین شیرمحمدی باباشیخ‌علی، احمد وخشیته، احسان دانشور، خورشید خاتمی، آلکسی دروبینین.